Dankort + VISA/Dankort VISA Electron Mastercard VISA MobilePay
Tlf. 7630 1585

Handelsbetingelser

Salgs - og leveringsbetingelser.  

1. Anvendelses og gyldighed       

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for samtlige tilbud, salg og leverancer fra Saunaovn.dk -Spacenteret.dk (herefter SC), medmindre en eller flere af bestemmelserne er fraveget ved udtrykkelig aftale.

2. Tilbud/Ordrer
Endelig aftale mellem køber og SC anses først for indgået ved SC’s skriftlige accept af tilbuddet eller ved SC’s fremsendelse af varerne.

Særligt ved e-handel: Fremsendelse af elektronisk bekræftelse på bestillingens modtagelse er ikke en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvor ved endelig aftale er indgået. Bindende ordrebekræftelse og faktura fremsendes samlet med de bestilte varer.

3. Fortrydelsesret

Ved afgivelse af tilbud fra sælgers forretningssted har køber ingen fortrydelsesret, når bindende købsaftale er indgået.

Særligt ved e-handel i forbrugerkøb: I forbrugerkøb foretaget ved e-handel har du som køber i henhold til lov om visse forbrugeraftaler 14 dages fortrydelsesret. Du har 14 dages fortrydelsesret på dine vare fra den dag du modtager varerne. Leveres ordren af flere omgange er fortrydelsesfristen gældende fra dagen, hvor du modtager den sidste vare. 

Fortrydelsesretten gælder ikke reservedele, skaffevare samt tilvirkningskøb/specieskøb. Returnering af reservedele, skaffevare m.v. kan dog ske efter nærmere aftale, men der skal påregnes et fradrag i købsprisen på min. 20%. Eventuelle udgifter for fragt modregnes ligeledes.

Ønsker du at fortryde dit køb er det ikke nok at afvise pakken. Du skal i stedet udfylde nedenstående formular eller på anden utvetydigt måde oplyse SC om, at du vil fortryde købet. Du vil umiddelbart efter modtage en kvittering.

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende:

 

 
 

 

 

 

4. Returnering

Når du har meddelt SC, at du ønsker at benytte dig af fortrydelsesretten, skal varen/varene returneres hurtigst muligt eller indenfor 14 dage til:

Saunaovn.dk -SPAcenteret - Skovhavevej 18 - 6091 Bjert

Ved returnering af vare anbefaler vi, at du pakker varen forsvarligt og omhyggeligt ind, da du som køber har ansvaret for varerne indtil vi modtager den. Gem derfor også kvittering for afsendelse. Du skal selv afholde udgifter til returnering. Omkostninger til forsendelse m.v refunderes ikke.

Som køber er du forpligtet til efter forudgående aftale med SC at returnere varen i original emballage, i samme stand og mængde, som den er modtaget.

5. Fragt

SC´s angivne priser er i danske kroner inkl. moms og ekskl,. fragtomkostninger. Ekstraomkostninger i forbindelse med forsendelser mærket "forsigtigt" og"lørdagsekspres" kan forekomme. Ønskes varer tilsendt betales angivne fragtpriser, som fremgår i shoppen.

For forsendelser  på op til 5 kg. betales PostDanmarks til enhver tid gældende standardtakst for pakker på 5 kg.

Levering med bud eller fragtmand betales de til enhver tid gældende takster. Fragtpriser vil fremgå når varen ligges i kurv.

Levering med fragtmand er til fastlandet og brofaste øer. Ved levering til ikke brofaste øer, fremsendes ny bekræftelse med ø-tillæg.

6. Betaling

Ved køb på webshoppen trækkes betaling først når varen afsendes. Faktura fremsendes forud for levering. Ved bestillingsvarer betales 20% af købesummen ved ordreafgivelse. Den resterende del af købesummen betales umiddelbart indenlevering.

Ved tilvirkningskøb/specialkøb kan SC forlange den fulde købesum er lagt/deponeret hos SC allerede ved bestilling af varen.

Ved betaling efter forfaldsdagen er SC berettiget til at beregne sig renter, rykkergebyrer etc. i henhold til den enhver tid gældende rente - og inkassolovgivning.

Køber har ikke ret til at foretage medregning/tilbageholdelse af nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af mulige modkrav mod SC, idet en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af købsaftalen.

 

7. Ejendomsforbehold

Såfremt det undtagelsesvist er aftalt med køber, at denne skal have udleveveret varen inden den fulde købesum er lagt, forbeholder SC sig med de begrænsninger, der følger af de ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt til SC.

Levering m.v

Ved forsendelse tilstræber SC levering af standardvarer inden for 2-3 arbejdsdage efter modtaget betaling.

Levering af bestillingsvarer aftales indíviduelt og fremgår af ordrebekræftelse eller faktura.

Levering anses for sket, når varen er overgivet til en fragtfører, der har påtaget sig forsendelsen. Køber overtager risikoen for varen ved sælgers overgivelse af varen til fragtfører.

SC er i øvrigt ikke ansvarlig over for køber, såfremt force majeure hindrer/forsinker sælgers opfyldelse af aftalen -herunder strejke, lockout, vareknaphed, mangler eller forsinkelser ved leverancer fra leverandører, manglende transportmuligheder eller andre omstændigheder, som sælger ikke ahr indflydelse på.

I overnnævnte tilfælde er sælger berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldelseshindring er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annulleres aftalen helt eller delvist.

8. Undersøgelsespligt

Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en vare at foretage de fornødne undersøgelser til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede.


9. Reklamation og ansvar

Alle køb er omfattet af købelovens bestemmelser om garanti og reklamationsret.

Køber skal give skriftlig meddelelse direkte til SC om fejl/mangler uden ubegrundet ophold, dog senest tre dage efter, at manglen er eller burde have været opdaget. Den skriftlige reklamation skal indeholde en specifikation af den påståede mangel. Såfremt køber ikke reklamerer over en mangel inden den ovenfor angivne frist, mister køber retten til at fremsætte krav som følger af manglen. Enhver reklamation skal være gjort gældende over for SC inden et år efter leveringstidspunktet. Overholder køber ikke denne frist, mister køber retten til at gøre opmærksom på manglen.

Såfremt en mangel konstateres, er SC´ ansvar altid og i enhver situation begrænset til efter SC´s valg at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele køber et af SC fastsat rimeligt forholdsmæssigt afslag. Køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

SC er ikke ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab forårsaget af en mangelfuld vare, herunder - men ikke begrænset til - enhver form for skade på bygningskonstruktioner, installationer, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

Særligt i forbrugerkøb: I forbrugerkøber gælder ovennævnte betingelser ligeledes, dog med de begrænsninger, der følger af de beskyttelsespræceptive regler i købelovens kapitel om forbrugerkøb.

 

10. Produktansvar

For produktansvar er SC alene ansvarlig i henhold til de ufravigelige bestemmelser i dansk produktansvarslovgivning. SC fraskriver sig derudover ansvar for produktskader på ethvert grundlag, herunder - men ikke begrænset til skade på bygningskonstruktioner, installationer, tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, avancetab og ethver indirekte tab.

Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overskride dækningen på SC´s produktansvarsforsikring.

Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give meddelelse til SC, såfremt køber bliver bekendt med, at der er opstået skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt skade eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

I den udstrækning SC måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand er køber forpligtet til at holde SC skadesløs i samme omfang, som SC´s ansvar er begrænset i henhold til nærværende punkt.

 

11. Værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem SC og køber skal afgøres i henhold til dansk ret ved SC´s hjemting. SC kan dog til enhver tid vælge at retsforfølge køber ved købers hjemting.

 

     

 

 

Persondata Loven:
 

BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Ingen personlige oplysninger der registreres på SPAcenteret.dk, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos SPAcenteret.

I forbindelse med evt. elektronisk betaling bruges en sikker krypteret metode gennem Webshopsystemet. Der er godkendt udbyder med godkendelse fra E-mærket.

Shopsystemet anvender såkaldte cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen. En cookie er blot betegnelsen for en fil som gemmes på din egen PC. Det er desuden muligt at bede systemet gemme egne adresseoplysninger til næste besøg . Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via browserindstillingerne. I Internet Explorer sker det eksempelvis via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger".

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og emailadresse. Disse informationer bruges udelukkende til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk på ukrypteret form, og gemmes i 5 år. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos SPAcenteret på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registrerer vi IP-adressen hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

Man kan desuden valgfrit få sin emailadresse optaget på en mailingliste hos SPAcenteret, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra SPAcenteret. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes som man ønsker.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning i det omfang det ønskes.

 

 

Underretning om indsamling af personoplysninger

OPLYSNING OM SPACENTERET APS BEHANDLING AF KUNDERS PERSONOPLYSNINGER

 

Dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger

Spacenteret ApS er dataansvarlig for behandlingen af de oplysninger, vi har modtaget eller indhentet om vores kunder.

               Spacenteret ApS

            Skovhavevej 18

            Agtrup

            6091 Bjert
            CVR-nr.: 28 70 76 49
            Tlf.nr.: + 45 76 30 15 85
            e-mail: mark@spacenteret.dk

              

Vi behandler personoplysningerne til følgende formål:

 • Fastsættelse af aftale
 • Levering af varer og ydelser
 • Løbende servicering i fx chat-forum

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysningerne følger af:

 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som vores kunde (den registrerede) er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for
  indgåelse af en kontrakt.
 • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f om, at Behandling er nødvendig for, at vi kan forfølge vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde. Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet heri, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service.

Vi behandler følgende kategorier af registrerede:

 • Kunder

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:
Kunden er selv ansvarlig for, at oplysningerne der er fremsendt, er korrekte og relevante.

Kategorier af personoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger, artikel 6
  • Blandt andet Navn, adresse, telefonnummer, betalingsoplysninger osv.
  • Hvilken type vare eller tjeneste du køber og hvornår samt eventuelle informationer om udlevering. Hvis varen skal sendes til dig, registrerer vi også leveringsadressen.

 

 

Vi videregiver eller overlader personoplysningerne til følgende kategorier af modtagere:

Der overlades kun personoplysninger til relevante samarbejdspartnere.

 • Leverandører
 • Fragt- og speditionsfirmaer
 • Offentlige myndigheder

 

Personoplysningerne er indhentet fra dig som kunde.

Vi opbevarer personoplysningerne, så længe dette er nødvendigt i forhold til opfyldelse af formålet, hvortil de er indsamlet. Personoplysningerne vil herefter blive slettet.

 

Dine rettigheder

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 – 18 og 20 - 21 har kunden en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne.

 • Ret til at få indsigt i oplysningerne.
 • Ret til berigtigelse af oplysningerne.
 • Ret til at få slettet oplysningerne.
 • Ret til at få begrænset behandlingen af oplysningerne. 
 • Ret til indsigelse mod behandling af personoplysningerne.
 • Ret til at modtage personoplysningerne.

Er der givet samtykke til behandlingen af personoplysninger, kan kunden på ethvert tidspunkt trække samtykket tilbage. De pågældende personoplysninger vil ikke længere blive behandlet af os, medmindre vi har et andet lovligt behandlingsgrundlag.

 

Klageadgang

Der kan indgives klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysningerne. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

Er der spørgsmål om Spacenteret ApS’ behandling af oplysninger om dig, er du velkommen til at kontakte

Mark Anders Houmann på mark@spacenteret.dk.

 

Med venlig hilsen

Spacenteret ApS

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som sendes til browseren og lagres der, så en hjemmeside kan genkende din computer. Alle hjemmesider kan sende cookies til din browser, hvis browserindstillingerne tillader det. Hjemmesider kan kun læse oplysninger fra cookies, de selv har gemt og kan ikke læse cookies fra andre hjemmesider. Der er to typer af cookies: permanente og midlertidige (session cookies). Permanente cookies gemmes som en fil på din computer i en længere periode. Sessionscookies placeres midlertidigt på din computer, når du besøger et websted, men forsvinder, når du lukker siden ned, hvilket betyder, at de ikke er permanent gemt på din computer. De fleste virksomheder anvender cookies på deres hjemmesider for at forbedre brugervenligheden, og cookies kan ikke skade dine filer eller øge risikoen for virus på din computer.

Hvad bruger vi cookies til?

Mange funktioner på en hjemmeside er afhængige af, at der placeres en cookie, når en bruger besøger en hjemmeside, så først og fremmest, sætter vi cookies for at have en funktionel side. Vi gør derudover brug af både 1. part og 3. part cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores side og tilbyde relevant markedsføring. Når der sættes en 3. part cookie, så betyder det, at vi har tilladt en tredjepart, som f.eks. et socialt medie, Google Analytics eller lign. at placere en cookie i din browser, når du besøger vores hjemmeside.

På vores side anvender vi følgende typer af cookies:

Nødvendige/Tekniske

Tekniske cookies er nødvendige for, at langt de fleste hjemmesider fungerer, som de skal. Som navnet angiver, har de kun teknisk betydning og dermed ikke nogen indvirkning på din privatsfære, idet de ikke registrerer, hvad du søger efter på andre hjemmesider.

Funktionelle

Funktionelle cookies anvendes for at huske dine brugerpræferencer ved at huske de valg og indstillinger du foretager på hjemmesiden, det kan f.eks. dreje sig om, hvilke præferencer du har i forhold til sprog og tekststørrelse.

Statistiske

Statistikcookies bruges til at optimere design, brugervenlighed og effektiviteten af en hjemmeside. De indsamlede oplysninger kan f.eks. indgå i analyser af, hvilke informationer der er mest populære på siden, så bliver vi opmærksomme på, hvad der skal være nemt at finde på siden.

Markedsføring

Markedsføringscookies indsamler oplysninger ved at følge dig på de enkelte hjemmesider, du besøger og kan siges at registrere de digitale fodspor, du sætter. Markedsføringscookies er derfor ”trackingcookies”. De indsamlede oplysninger bruges til at skabe et overblik over dine interesser, vaner og aktiviteter for at vise relevante annoncer for ting, du tidligere har vist interesse for. På den måde får du et mere målrettet indhold, eksempelvis i form af foreslået information, artikler og annoncer.

Oversigt over cookies:

Du kan altid slette cookies eller trække dit samtykke tilbage

Du kan blokere eller slette cookies på denne hjemmeside ved at trække dit samtykke tilbage eller slå dem fra i din browsers indstillinger. Du skal dog være opmærksom på, at hvis cookies fravælges ellers slettes, kan der være funktioner og services, der ikke længere er anvendelige.

Du har altid mulighed for at trække dit samtykke til cookies tilbage ved at klikke her

Du har også altid mulighed for at blokere eller slette cookies i din browser (hvis du vil slette eller blokere tredjepartscookies kan dette kun ske ved denne metode).
Hvordan du gør dette, kan du læse nærmere om her:https://erhvervsstyrelsen.dk/saadan-undgaar-du-cookies
Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette eller blokere cookies i alle browsere.